LOTUSLAB A.Ş. KVKK Aydınlatma Metni

Home / LOTUSLAB A.Ş. KVKK Aydınlatma Metni

LOTUSLAB A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Lotus Analiz Gıda Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketi (“LotusLab” veya “Şirket”) tarafından başta T.C. Anayasası olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ikincil düzenlemeler kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilerin korunması, ilgili usul ve esaslara uyulması ile Kanun’un onuncu, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) dördüncü maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

 Şirket’imiz kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirirken, KVKK’nın dördüncü maddesinde yer alan genel ilkeler çerçevesinde hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirket’imiz kişisel verilerin işlenmesine yönelik usul ve esasların KVKK ve tabi olduğu tüm mevzuatlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte Şirket’imiz işlemiş olduğu kişisel verilerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat etmekte, doğruluğunu ve güncelliğini yitirmiş kişisel verilerin güncellenmesini veya imha edilmesini sağlamaktadır. Yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen açıklamalar dahilinde yürütülen söz konusu veri işleme faaliyetleri, işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak yürütülmekte, Şirket’imiz nam ve hesabına veri işleme faaliyeti gerçekleştiren tüm kişi ve kurumlar bu hususta talimatlandırılmaktadır.

Şirket’imiz tarafından aşağıda yer alan durum ve koşullar çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir:

Şirket’imizin hizmetlerinden faydalanan müşteri/potansiyel müşteri firmaların yetkilileri/çalışanlarına ait kimlik, iletişim verileri ile müşteri işlem verileri; Şirket’imizin bilgilendirme/teklif/sözleşme işlemlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu doğrultuda hizmetlerinin sunulması, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

Şirket’imizin ticari faaliyetleri kapsamında hizmetlerinden faydalandığı gerçek kişiler ile  tedarikçi tüzel kişi firmaları temsilen gerçek kişi çalışan/yetkililere ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve özlük verileri; ticari faaliyetlerimiz kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sunduğumuz hizmetlerin operasyon ve destek süreçlerinin yerine getirilmesi, Şirket’imizin satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere iş akdi ve tabi olunan ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

İnternet sitemizi ziyaret eden ve sitemizde belirtilen kanallar üzerinden Şirket’imiz ile iletişime geçen gerçek kişilere ait kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgileri, Şirket’imize ait resmi internet sitesinin ziyaretçilerin kullanımına uygun olarak çalıştırılması, internet sitesi üzerinden iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve Şirket’imizin saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden biri vasıtasıyla imha edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Yukarıda sayılan kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak KVKK’da belirtilen temel güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla yasal bildirimlerin yapılması amacıyla ilgili resmi kurum ve kuruluşlara ve hizmetlerinden faydalanılan ve iş birliği içerisinde bulunulan çözüm ortaklarımıza aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 Kanun’un beşinci maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla Şirket’imize yaptığınız sözlü ve yazılı bildirimler aracılığıyla belirtilen kişisel veriler toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik taleplerinizi, Şirketimiz Müdürlüğüne yazılı olmak suretiyle bizzat veya Tahtakale Mah. Fırat 1 Cad. No:4/1-A-J Avcılar, İSTANBUL adresine noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvuru, bireysel kep adresiniz olması halinde Şirket’imizin kep adresi olan lotuslab@hs03.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@lotusanaliz.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Şirket’imiz söz konusu talepleri ilgili Tebliğ kapsamında ve otuz günü geçmemek şartıyla en kısa süre içerisinde sonuçlandıracaktır. Söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Tebliğ kapsamında belirtilen ücretin alınması hakkı saklıdır.


Departmanlarımız

Bilgi İşlem Departmanı

Kalite Yönetimi Departmanı

Satınalma Departmanı

İş Geliştirme ve Pazarlama Departmanı

Laboratuvar Birimlerimiz

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Kalıntı Dioksin Mineral Analiz Laboratuvarı

Katkı Mikotoksin Analiz Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji Analiz Laboratuvarı

0 Fiziksel ve Kimyasal Analizler
0 Kalıntı Dioksin Mineral Analizleri
0 Katkı Mikotoksin Analizleri
0 Mikrobiyoloji Analizleri
0 Moleküler Biyoloji Analizleri