Numune Kabul ve Raporlama Birimi

Home / Numune Kabul ve Raporlama Birimi

Numune Kabul ve Raporlama Birimi;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik ve TS EN ISO/17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardı” gereği Lotus Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı bünyesinde oluşan yedi birimden biridir.

Numune Kabul ve Raporlama Birimi; numunenelerin kabul/barkodlama işleminin yapıldığı, analiz raporlarının yazıldığı, analiz artanı ve şahit numunelerin saklandığı bölümlerden oluşmaktadır.

NUMUNE KABULÜ

Resmi Numuneler;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Veteriner Sınır Kontrol Müdürlükleri tarafından  ilgili yönetmeliklere uygun alınarak laboratuvarımıza ithalat / ihracat amaçlı analiz için gelen gıda, yem ve bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler ile yarı mamul gıda maddeleri ve yan ürünlerine ait numunelerin kabulü;

  • Talep edilen analizlerin kapsam kontrolü,
  • Numune alma tutanağı kontrolü,
  • Mühür numarası kontrolü,
  • Numune miktarının talep edilen analizlere yeterli oluşu… vb. kontrollere tabi tutularak yapılır.

Özel İstek Numuneler; İş Geliştirme ve Pazarlama Uzmanları ile yapılan görüşme sonrasında, analiz istek formu oluşturulan numuneler, kargo ya da elden teslim ile gelebilir. Özel istek numunelerindeki bütün işlemler hakkında müşterilerle İGP Uzmanları üzerinden iletişim kurulur.

Analiz İstek formunun eksizsiz doldurulması, numunenin kabulü ile raporlama aşamalarında olası aksaklıların önüne geçeceğinden önem arz etmektedir.

Numune miktarı; Numunenin parti büyüklüğüne, istenilen analiz sayısına ve analizin cinsine göre farklılık göstermekle birlikte katı numunelerde 0,5 kg, sıvı numunelerde 1 lt numune yeterlidir. Mikrobiyolojik analiz talebi ile getirilen /gönderilen tüm numunelerin steril veya orijinal ambalajlarda ve en az 0,5 kg olması gereklidir.

İade, Muhafaza ve İmha: Müşterinin yazılı iade talebi olması durumunda analizden sonra artan numuneler saklama süresi sonunda firmaya iade edilir.

Numunenin saklama/muhafaza süresi; analiz sonucu temiz ise raporlamadan sonra 15 iş günü, limit üstü çıkan değerlerde şahit numuneler, pestisit için 6 ay, mikotoksin analizleri için son kullanma tarihine kadar, son kullanma tarihi yoksa 6 ay süreyle numuneye göre uygun şartlarda (oda sıcaklığı, +4 oC, -18 oC) muhafaza edilir. Analiz sonucu uygun artan numuneler, raporlamadan itibaren 15 iş günü sonrasında imha/iade edilir. Analiz sonucu uygun olmayan artan numuneler saklama süresi sonunda imha edilir, bu tür numunelerin iadesi söz konusu değildir.

Raporlama: Talep edilen analizler ilgili laboratuvar birimi tarafından gerçekleştirilir. İlgili laboratuvar birimi tarafından numune kabul birimine yazılı olarak bildirilen sonuçlar rapor haline getirilir ve müşteriye ulaştırılır. Özel İstek numunelerinde ilgili firma veya kişilerin isteğine göre analiz sonucunda değerlendirme (Türk Gıda Kodeksi – Ürün Tebliğleri, firma spektleri, Mecburi Türk Standartları, veya İhtiyari Türk Standardı’na göre) yapılabilir. Muayene ve Analiz Raporları talep halinde İngilizce çıkarılır ve fotoğraf eklenebilir.